Have You Tried IT ?

Information Technology from scratch

Automatyczne wysyłanie kopii zapasowej bazy danych na serwer FTP

Dodano przez Kategoria: Linux

Założenie jest takie, ażeby utworzyć skrypt w bashu, który automatycznie i cyklicznie będzie tworzył kopię zapasową bazy danych MySQL, a następnie będzie ją wysyłał na odrębny serwer FTP bez potrzeby ingerencji użytkownika. Serwer na który będzie backup wysyłany to oddzielna maszyna, wymagająca logowania. Aby uniknąć potrzeby podawania hasła w skrypcie, wykorzystać można „autoprzedstawiania” się przy użyciu pliku .netrc. Plik ten znajduje się w katalogu głównym użytkownika i uniksowy program ftp wykorzystuje go do przedstawiania się innym komputerom. Więcej informacji o .netrc tutaj.

Tak więc na początek należy w katalogu /root utworzyć plik .netrc (backup będzie wykonywany przez użytkownika root).

cd /root
vi .netrc

machine XX.XX.XX.XX login backuper password P@$$w0rd

Jak widać struktura jest dość prosta, po słowie machine należy najpierw podać nazwę komputera/hosta, następnie login i hasło (jawnie). Teraz przy próbie połączenia przez ftp z podanym hostem, zostanie mu podany automatycznie login i hasło, jeśli wymaga uwierzytelniania.

Utworzyłem również oddzielny katalog jako tymczasowe miejsce do którego tworzony jest backup.

mkdir /tmp/mybackup

Katalog utworzony jest wewnątrz /tmp. Katalog ten jak sama nazwa wskazuje jest tymczasowy, przy każdym uruchomieniu jest czyszczony albo jak też w przypadku mojej konfiguracji sam co kilka dni usuwa starsze pliki, tak więc nie ma obaw o zapchanie dysku w przyszłości.

Sam skrypt wygląda następująco:

#! /bin/bash

# ---- Skrypt robiący backup bazy danych -----

# nazwa bazy danych
DB=mydatabase_tobackup

# nazwa pliku z data w nazwie
DATE=`date +%Y%m%d_%H%M`
FILE="db-$DB-$DATE"

# ---- MySQL ------
HOST=localhost

# uzytkownik bazy danych
USER=user-backup

# hasło do bazy danych
PASS=P@$$w0rd

# ---- FTP ------

# nazwa hosta i port do serwera FTP
FTPHOST="XX.XX.XX.XX 6022"

# --- end of settings ----

cd /tmp/backup

echo -e "\n\n"
echo "# Backp bazy danych"
echo "# --------------------------------------"
echo -ne " > Zrzut bazy danych ($DB)..."
mysqldump -h $HOST --user=$USER --password=$PASS $DB > $FILE.sql
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "OK"
else
    echo "ERROR $?"
fi

echo -ne " > Kompresowanie..."
tar -czf $FILE.tgz $FILE.sql
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "OK"
else
    echo "ERROR $?"
fi

echo -ne " > Wysyłanie na serwer docelowy..."
ftp <<EOF
open $FTPHOST
cd /DB_BACKUP
put $FILE.tgz $FILE.tgz
bye
EOF

if [ $? -ne 0 ]; then
    ret="ERROR $?"
else
    ret="OK"
fi

echo $ret

echo -e "\n\n"
# END

Dane do logowania podawane są tutaj w postaci jawnej, dlatego najlepiej jest wykorzystywać do tego celu oddzielnego użytkownika, który będzie wykonywał tylko zrzut bazy danych, bez praw do modyfikacji czy usuwania danych. Zgodnie z informacjami znalezionymi tutaj, powinno to wyglądać mniej więcej tak:

GRANT SHOW DATABASES, SELECT, LOCK TABLES, RELOAD
ON *.* to user-backup@localhost
IDENTIFIED BY 'P@$$w0rd';
FLUSH PRIVILEGES;

Generalny plan działania skryptu:

 1. Zrzut wybranej bazy danych do pliku przy użyciu mysqldump.
 2. Skompresowanie pliku
 3. Wysłanie na docelowy serwer FTP

 

Pozostaje jeszcze umieszczenie skryptu w zadaniach crona. Można wrzucić plik skryptu do katalogu /etc/cron.daily/, bądź dodać wpis do crontab.

crontab -e

...
30   3    *    *    *    sh /root/scripts/mybackup.sh

W tym wypadku skrypt uruchamiany jest codziennie o godzinie 3:30. Należy obrać taki czas, kiedy serwer jest najmniej wykorzystywany. Na czas tworzenia zrzutu bazy jest ona blokowana, a przy dużej ilości danych może to chwilę potrwać.

Dodatkowo skrypt ma wyrzucać na ekran (echo) informacje o przebiegu procesu. W przypadku, gdy jest on uruchamiany z crona, wszystko co „wyrzuci” skrypt przesyłane jest na e-mail administratora, tak więc rano w pracy 😉 widać czy wysyłanie kopii się powiodło czy też nie.

 

1 odpowiedź

 1. Sławek Odpowiedz

  Jak można wysłać na inny serwer FTP nie podając loginu i hasła do konta? Sam port i adres nie wystarczy.

Dodaj komentarz

XHTML: Dozwolone znaczniki: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="">